خطوط اختصاصی

خطوط اختصاصی 1000  قیمت خطوط اختصاصی 1000 
# نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
1  1000XXxXXXXXXX 14 18,500  40,000 17,000 35000 15,000 30,000
2 1000XXXXXXXXX 13 45,000 90,000 40,000 85,000 35,000 75,000
3 1000XXXXXXXX 12 90,000 180,000 80,000 150,000 70,000 130,000
4 1000xXXXXXX 11 180,000 300,000 150,000 260,000 130,000 230,000
5 1000XXXXXX 10 250,000 500,000 200,000 450,000 160,000 400,000
6 1000xXXXX 9 350,000 600,000 290,000 550,000 240,000 500,000
7 1000XXXX 8 450,000 800,000 400,000 700,000 300,000 600,000
8 1000XXX 7 3,850,000 3,350,000
9 1000XX 6 6,500,000 6,000,000
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد

 

خطوط اختصاصی 3000  قیمت خطوط اختصاصی 3000 
#  نمونه شماره  تعداد ارقام  کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 3000XXXXXXXXXX 14 20,000 18,500 15,000
2 3000XXXXXXXXX 12 100,000 90,000 80,000
3 3000XXXXXX 10 110,000 100,000 90,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

 

خطوط اختصاصی 2000  قیمت خطوط اختصاصی 2000 
#  ارقام کاربران نمایندگان
 غیر سفارشی  سفارشی غیر سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند رند غیر رند نیمه رند رند
1 12 230,000 280,000 330,000 380,000 210,000 260,000 310,000 360,000
2 10 440,000 540,000 740,000 1,040,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
3 9 750,000 850,000 1,050,000 1,550,000 700,000 800,000 1,000,000 1,400,000
4 8 1,260,000 1,460,000 1,660,000 2,560,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2,500,000
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد

 

خطوط اختصاصی 021  قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت 
 #  نمونه شماره  تعداد ارقام  کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 021XXXXXXXX 8 120,000 110,000 100,000
2 021XXXXX 5 570,000 520,000 470,000
3 021XXXX 4 690,000 630,000 580,000
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد

 

  شرایط نمایندگان ویژه 

1-  روزانه بیش از 50 هزار پیامک ارسال داشته باشند. 2-  خرید های ایشان یکجا و بیش از 10 میلیون تومان باشد. 3-  روزانه حداقل 5 خط اختصاصی خریداری نمایند.

 


سطح ١ سطح ٢ سطح ٣ سطح ٤ سطح ٥ سطح ٦ سطح ٧ سطح ٨ سطح ٩
خرید

۰

١٥٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠ ١،١٠٠،٠٠٠ ٢،٢٥٠،٠٠٠ ٥،١٠٠،٠٠٠ ١١،٥٠٠،٠٠٠ ٢٥،١٠٠،٠٠٠ ٥،٩٠٠٠،٠٠٠
پیامک فارسی ۱۱ ۱۰.۸ ۱۰.۵ ۱۰.۲ ۹.۹ ۹.٦ ۹.٣ ۹ ٨.٧
هزینه خط ارسال اشتراکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزینه خط اختصاصی (اختیاری) 18 16000 15000 14000 12000 رایگان رایگان رایگان رایگان
خرید و فعال سازی آنلاین