صفحه اصلی

راهنمای فنی اتصال وب سرویس پیامک ایرانیان

از طریق راهنمای زیر میتوانید به سامانه ارسال پیام کوتاه پیامک ایرانیان متصل شوید .

طریقه اتصال PHP

برای اتصال از طریق برنامه های PHP میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید

{CODE type:php;} $phone = شماره ای که قرار است به ان متن پیام ارسال شود;
$msg = 'پیام شما که تمایل دارید تا ارسال شود';
$user = 'نام کاربری پنل شما در پیامک ایرانیان';
$pass = 'رمز ورود شما به پنل های پیامک ایرانیان';
$from = شماره خط اشتراکی و یا اختصاصی شما;
$url = 'http://ir-payamak.com/sendsms.php';
$fields = array( 'programmer'=>"5",
'username'=>"$user",
'password'=>"$pass",
'from'=>"$from",
'to'=>"$phone",
'text'=>("$msg"),
'isflash'=>"",
'udh'=>""
);
foreach($fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; }
rtrim($fields_string,'&');

//open connection
$ch = curl_init();

//set the url, number of POST vars, POST data
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,count($fields));
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$fields_string);

//execute post
$result = curl_exec($ch);

//close connection

curl_close($ch);

 


سطح ١ سطح ٢ سطح ٣ سطح ٤ سطح ٥ سطح ٦ سطح ٧ سطح ٨ سطح ٩
خرید

۰

١٥٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠ ١،١٠٠،٠٠٠ ٢،٢٥٠،٠٠٠ ٥،١٠٠،٠٠٠ ١١،٥٠٠،٠٠٠ ٢٥،١٠٠،٠٠٠ ٥،٩٠٠٠،٠٠٠
پیامک فارسی ۱۱ ۱۰.۸ ۱۰.۵ ۱۰.۲ ۹.۹ ۹.٦ ۹.٣ ۹ ٨.٧
هزینه خط ارسال اشتراکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هزینه خط اختصاصی (اختیاری) 18 16000 15000 14000 12000 رایگان رایگان رایگان رایگان
خرید و فعال سازی آنلاین